! Palkka.fi:ssä on huoltokatko 31.12.2018 klo 21 - 2.1.2019 n. klo 13 asti

Muista laskea vuoden 2018 palkanmaksupäivälle kuuluvat palkat viimeistään 31.12. klo 21 mennessä, koska palvelu ei ole huoltokatkon aikana käytössä.
Huoltokatko päättyy 2.1.2019 iltapäivällä, jonka jälkeen palvelu on jälleen käytössäsi. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää muista vuodenvaihteen muutoksista.

Palkka.fi-palvelun säädöksiä

05.02.2015

Lait

3.10.2014        Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n 5 ja 6 momentti (793/2014)
9.7.2004          Laki pientyönantajan maksu ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 658/2004

 

Asetukset ja muut säädökset

26.1.2006        Valtioneuvoston asetukset 75/2006 ja 76/2006
16.12.2004      Verohallinnon päätös palvelussa hoidettavista tehtävistä (Liite 1)

Liite 1

Verohallinto on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 519/2010, päättänyt:

1 §
Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset

Palvelujärjestelmässä voidaan hoitaa vain ne pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät, jotka liittyvät seuraavien suoritusten maksuun:

  1. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (1276/2009) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
  2. muun suomalaisen työnantajan kuin julkisyhteisön rajoitetusti verovelvolliselle maksama palkka lukuun ottamatta tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain ja palkkaturva-asetuksen nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa, osakepalkkiota sekä esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta maksettua korvausta;
  3. kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työkorvaus, jos työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  4. muun kuin kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työ- ja käyttökorvaus, jos sen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  5. yleisesti verovelvolliselle maksettu urheilijan palkka;
  6. yleishyödyllisen yhteisön maksama tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu matkakustannusten korvaus.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvät tehtävät voidaan hoitaa palvelujärjestelmässä vain silloin, kun palkansaaja ei esitä lähetetyn työntekijän todistusta tai Kansaneläkelaitoksen päätöstä siitä, että hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea saava kotitalous voi hoitaa palvelujärjestelmässä maksamaansa palkkaan ja hoidon tuottajalle maksettuun yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet.

2 §
Ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen laskeminen

Työnantaja, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistyksen jäsenmaksut työntekijän palkasta, jos työntekijä on antanut siihen valtuutuksen työnantajalle.

3 §
Kotitalousvähennystietojen ilmoittaminen

Kotitalous, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a - 127 c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot Verohallinnolle.

4 §
Palvelujärjestelmän ulkopuolelle rajatut tehtävät

Palvelujärjestelmässä ei voida hoitaa seuraavia pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä:

  1. työntekijän sairausajan palkkatietojen ilmoittamista Kansaneläkelaitokselle;
  2. ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen ilmoittamista ammattiyhdistyksille.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään ja yleissitoviin työehtosopimuksiin sisältyvään työntekijän ryhmähenkivakuuttamiseen liittyviä työnantajavelvoitteita voidaan hoitaa palvelujärjestelmän internetlinkkien avulla suoraan tapaturmavakuutusyhtiöiden verkkosivuilla.

5 §
Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt

Palvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

6 §
Tunnistautuminen palveluun

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallinnon omistaman Tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistautumistavoilla.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Päätöksellä kumotaan Verohallinnon pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 30 päivänä joulukuuta 2013 antama päätös (1328/2013).

 


Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2014

 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen


Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL