Palkka.fi välittää Tilastokeskukselle aineistoja tilastojen laatimiseen

2015-04-02

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. 

Tilastokeskukselle muodostetaan palkkatiedot ja työssäkäyntiedot, jotka Palkka.fi lähettää automaattisesti Tilastokeskukselle. Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta. Työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tilastolaki 361/2013 15 § astui voimaan 1.9.2013. 

Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet Ilmoitukset -sivulta. 

Kotitalous

Tilastokeskus1 kot fi.PNG

Tilastokeskus2 kot fi.PNG

Yrittäjä

TIlastokeskus1 yri fi.PNG

Tilastokeskus2 yri fi.PNG

Tietojen lähettämiseen ei vaikuta automaattisen ilmoitusliikenteen valinta Ei. Tiedot välitetään aina Tilastokeskukselle.

Tilastokeskuksen tiedote

Tilastokeskus käyttää Verohallinnon Palkka.fi-palvelusta saatuja yritysten työsuhde- ja palkkatietoja tilastojen laatimiseen työssäkäynti- ja palkkarakennetilastossa. Tilastokeskuksen palkka.fi-palvelun kautta saamat tiedot vähentävät yritysten tiedonantorasitusta, koska tietoja ei tämän jälkeen tarvitse tiedustella muuta kautta.

Tilastokeskuksen oikeus henkilötietojen keräämiseen perustuu tiedonantovelvollisuuteen. Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot hallussaan olevista tietoaineistoista.  Myös elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. (Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013) 14 ja 15 §.) 

Yritysten ja palkansaajien tietosuojasta huolehditaan tarkasti tietojen keruussa ja käsittelyssä sekä tietojen julkaisussa. Tietoja käsitellään Tilastokeskuksessa virkavastuulla ja tilastoinnissa ei koskaan julkaista yksittäisen yrityksen eikä palkansaajan tietoja.

Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta.

Työssäkäyntitilastossa Palkka.fi-aineistoa käytetään yhtenä lähteenä monista hallinnollisista aineistoista sosioekonomisen aseman sekä palkansaajien ja yrittäjien ammattitietojen muodostamisessa. Työssäkäyntitilastossa ammattitiedot ja tiedot sosioekonomisesta asemasta julkaistaan vuosittain kulloinkin voimassa olevien luokitusstandardien mukaisesti luokiteltuna tilaston valmistuttua. 

Palkkarakennetilastoa täydennetään Palkka.fi-palvelun tiedoilla pienten, alle viisi henkilöä työllistävien yrityksien tiedoilla, joita palkkarakennetilastoon ei muuta kautta tiedustella. Palkkarakennetilasto on vuositilasto, jossa tilastointiajankohta on kuukausipalkkaisilla pääsääntöisesti lokakuu ja tuntipalkkaisilla vuoden viimeinen neljännes. Palkkarakennetilasto kuvaa palvelussuhteiden määrää sekä ansiotasoa eri työnantajasektoreilla. Tilaston tarvitaan ansiotasojen ja palkkaerojen tarkasteluun sekä käytetään palkka-aineistona eri tutkimuksissa sekä kansainvälisissä tietopalveluissa, kuten Eurostatin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tiedusteluissa. 

Lisätietoja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta https://stat.fi/tilasto/tyokay 

Lisätietoja Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta https://stat.fi/tilasto/pra 

Lisätietoa luokituksista http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/index_henkilo.html


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.