Yrityskäyttäjän ohjeet

Palvelun rajoitukset

Palvelussa on seuraavia rajoituksia:

 

·         Palvelussa ei huomioida työehtosopimuskohtaisia määräyksiä

·         Kotitalousvähennystä voi hakea vain Suomessa tehdystä työstä

·         Palvelun kautta ei voi laskea eikä ilmoittaa osinkoihin liittyviä suorituksia

·         Palkkausmuodoissa on rajoitteita.

 

Listaus palkkausmuotojen rajoitteista: (Verohallinnon vuosi-ilmoituslomakkeilla (VEROH 7801 ja VEROH 7809) mainitut suorituslajit (palkkausmuodot), jotka eivät ole käytössä palvelussa.

 

 

Suoritus-lajitunnus

Suorituslaji

PT

Työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)

YT

YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)

P3

Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka

PU

Urheilijarahastosta maksettava palkka

SA

Sairauskassan täydennyspäiväraha

2

Merityötulo

2Y

Yrittäjän merityötulo

5

Ns. 6 kk:n säännön alainen (vakuutus)palkka

5Y

Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka

6

Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva (EPL 9 § 2 mom.)

61

Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka

HT

Työpanokseen perustuva osinko (työkorvausta)

H1

Henkilöstörahaston rahasto-osuus

H2

Urheilijan palkkio

H3

Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus

H4

Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus

H6

Sovittelijan kulukorvaus

B

Työnantajan maksama eläke

7K

Työnantajan (kiinteä toimipaikka Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu

7L

Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu.

7M

Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka Suomessa vakuutetulle työntekijälle

7N

Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, kun työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)

7Q

Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona

A2

Julkisyhteisön maksama palkka

A3

Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus

A4

Työkorvaus (muulle kuin luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus ilmoitetaan vain, kun siitä on peritty lähdevero)

A5

Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero)

A6

Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero)

A7

Ns. avainhenkilölain (1551/1995) mukainen palkka (väh. 5 800 euroa/kk)

A8

Ulkomaisen konserniyhtiön tms. maksama palkka ulkomailla työskentelevälle rajoitetusti verovelvolliselle, joka on Suomessa vakuutettu

A9

Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään 6 kk (Ilmoituksen antaa työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa)

AS

Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio

AD

Johtajanpalkkio (yhteisön hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio)

B1

Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)

B2

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)

B3

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

B4

Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)

B5

Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke

B7

Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)

B8

Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)

B9

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

B0

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

C2

Talletuskorko (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava)

C3

Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava)

C4

Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava)

C5

Muu korko (muu kuin suorituslajilla S ilmoitettava)

C7

Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko

D1

Muu suoritus kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.

D2

Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto

E1

Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko

E2

Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta hallitaan tilinhaltijan omaan lukuun

E3

Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity (Jos osingon lähdeveroa on palautettu, suoritus ilmoitetaan vain suorituslajilla E5.)

E4

Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuspääoman korko

E5

Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut (Suorituslajia E5 käytetään E3:n sijasta, jos perittyä lähdeveroa on palautettu. Suorituslajin E5 yhteydessä ilmoitetaan vain se määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.)

E6

Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko

P4

Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus

P5

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona

P6

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

P7

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

S1

Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä

S2

Edellinen, jos saajana on maksuasiamies

S3

Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sisältynyt korko tai tuoton kokonaismäärä

S4

Edellinen, jos saajana on maksuasiamies

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Ålandia Fennia IF LähiTapiola OP TVL