Yrityskäyttäjän ohjeet

Palvelun rajoitukset

Palvelussa on seuraavia rajoituksia:

 

· Työntekijällä tulee olla suomalainen henkilötunnus tai keinohenkilötunnus. Henkilötunnuksettomalle ei voi laskea palkkoja Palkka.fi:ssä

·  Palvelussa ei huomioida työehtosopimuskohtaisia määräyksiä

·  Palkka.fi-palvelun kanssa yhteistyössä olevat työeläkeyhtiöt on listattu palvelun etusivulla

·  Kotitalousvähennystä voi hakea vain Suomessa tehdystä työstä

·  Palvelun kautta ei voi laskea eikä ilmoittaa osinkoihin liittyviä suorituksia

·  Palkkausmuodoissa on rajoitteita

·  Palvelun kautta ei voi ilmoittaa poissaolotietoja tulorekisteriin

· Palkka.fi soveltuu pientyönantajille, kuten kotitalouksille, yrityksille, yhdistyksille ja seuroille, joilla on vähäinen määrä työntekijöitä tai palkkioiden saajia.

 

Listaus palkkausmuotojen rajoitteista: mainitut suorituslajit (palkkausmuodot), jotka eivät ole käytössä palvelussa.

 

·        Työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)

·        YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)

·        Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka

·        Urheilijarahastosta maksettava palkka

·        Sairauskassan täydennyspäiväraha

·        Merityötulo

·        Yrittäjän merityötulo

·        Ns. 6 kk:n säännön alainen (vakuutus)palkka

·        Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka

·        Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva (EPL 9 § 2 mom.)

·        Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka

·        Työpanokseen perustuva osinko (työkorvausta)

·        Henkilöstörahaston rahasto-osuus

·        Urheilijan palkkio

·        Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus

·        Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus

·        Sovittelijan kulukorvaus

·        Työnantajan maksama eläke

·        Työnantajan (kiinteä toimipaikka Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu

·        Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu.

·        Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka Suomessa vakuutetulle työntekijälle

·        Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, kun työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)

·        Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona

·        Julkisyhteisön maksama palkka

·        Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus

·        Työkorvaus (muulle kuin luonnolliselle henkilölle maksettu)

·        Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero)

·        Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus (vero 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero)

·        Ns. avainhenkilölain (1551/1995) mukainen palkka (väh. 5 800 euroa/kk)

·        Ulkomaisen konserniyhtiön tms. maksama palkka ulkomailla työskentelevälle rajoitetusti verovelvolliselle, joka on Suomessa vakuutettu

·        Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään 6 kk (Ilmoituksen antaa työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa)

·        Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio

·        Johtajanpalkkio (yhteisön hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio)

·        Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)

·        Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)

·        Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

·        Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)

·        Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke

·        Liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke tms.

·        Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)

·        Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

·        Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

·        Talletuskorko

·        Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys

·        Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto

·        Muu korko

·        Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko

·        Muu suoritus kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.

·        Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto

·        Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko

·        Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta hallitaan tilinhaltijan omaan lukuun

·        Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity

·        Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuspääoman korko

·        Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut

·        Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko

·        Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus

·        Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona

·        Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

·        Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

·        Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä

·        Edellinen, jos saajana on maksuasiamies

·        Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sisältynyt korko tai tuoton kokonaismäärä

·        Edellinen, jos saajana on maksuasiamies 

·     Työsuhteeseen perustuvasta osakeannista syntyvää etua

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.