Yrityskäyttäjän ohjeet

Palkkalajit

Palkkalajit Palkka.fi:ssä:

Palkkalajin nimi lisätietoineen Laskentasääntö Kirjanpidontili
Palkka / Palkkio Rahamäärä 5000
Rahamääräiset erät, kuukausipalkka, peruspalkka, palkkiot, urakkalisät, urheilijan palkka.    
Tuntipalkka Määrä x à-hinta 5000
Tehtyyn työaikaan ja à-hintaan perustuvat palkat    
Lisätyö Määrä x à-hinta 5000
Työ, jota tehdään sovitun säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ylitä työaikalain säännölliselle työlle määräämiä enimmäisaikoja     
(8 t/pv, 40 t/vko)
Siirto urheilijarahastoon (automaattisesti negatiivinen) Rahamäärä 5000
Etumerkkiä ei tarvitse tallentaa. Palvelu muuttaa ilman etumerkkiä tallennetun summan negatiiviseksi. Pienentää ennakonpidätyksen alaista ansiota (bruttopalkkaa). Työnantajan tilittää tämän summan erikseen urheilijarahastolle.    
Kokouspalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5200
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys.    
Luentopalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5201
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys.    
Provisio Rahamäärä 5200
Provisiopalkka, esim. myyntityössä, palkka lasketaan myyntituloksen perusteella eikä se ole kiinteä tai perustu ajalliseen suoritteeseen, kuten tunti- tai kuukausipalkka. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:nalaiseen ansioon.
Tulospalkkio Rahamäärä 5180
Tulospalkkio voi kuulua yrityksen palkkiojärjestelmään, jolla se kannustaa tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:n alaiseen ansioon.
Ylityön perusosa Määrä x à-hinta 5000
Ylityön korotusosat tallennetaan erikseen kaikissa ylityölajeissa.    
Ylityö vrk 50 % Määrä x à-hinta 5100
Tallenna myös "Ylityön perusosa".    
Ylityö vrk 100 % Määrä x à-hinta 5100
Tallenna myös "Ylityön perusosa".    
Ylityö vko 50 % Määrä x à-hinta 5100
Tallenna myös "Ylityön perusosa".    
Ylityö vko 100 % Määrä x à-hinta 5100
Tallenna myös "Ylityön perusosa".    
TESylityö 50 % (lisätyön korotusosa) Määrä x à-hinta 5100
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä.    
TESylityö 100 % (lisätyön korotusosa) Määrä x à-hinta 5100
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä.    
Sunnuntai-/Pyhätyö Määrä x à-hinta 5100
Sunnuntaina, kirkollisena tai muuna juhlapyhänä tehdystä työstä saatu palkka. Jos työ on lisäksi ylityötä, maksetaan myös ylityön perusosa ja korotusosat omilla palkkalajeillaan.    
Iltavuorolisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukainen korvaus iltatyöstä.    
Yövuorolisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukainen korvaus yötyöstä.    
Lauantailisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukainen korvaus lauantaityöstä.    
Sunnuntailisä Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukainen korvaus sunnuntaityöstä.    
Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työolosuhteisiin liittyvät työehtosopimukseen perustuvat lisät kuten olosuhdelisä, likaisen työn lisä.    
Erillinen palkanosa Määrä x á-hinta, Rahamäärä 5110
Eri työehtosopimuksien mukaisia maksettuja muita lisiä, jotka eivät ole säännöllistä työaikaa. Se on mukana lomakeskituntiansiossa (KTA) palkkana ja tunteina.    
Työajantasauskorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä  
Työajantasauskorvaus, jolla tasataan keskimääräistä viikkotyöaikaa (pekkaskorvaus).    
Autoetu / vapaa Rahamäärä 5420
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Autoetu / käyttö Rahamäärä 5420
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Asuntoetu Rahamäärä 5400
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Ravintoetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5410
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Puhelinetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5430
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Matkapuhelinetu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5430
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Työsuhdematkalippu (verotettava määrä) Rahamäärä 5440
·        300 euroon asti verovapaa
·        Yli 300 eurosta 600 euroon asti verotettava
·        Yli 600 eurosta 3400 euroon asti verovapaa
·        Yli 3400 eurosta verotettava
Työsuhdematkalippu (verovapaa määrä) Rahamäärä  
ks. edellä laskentasääntö
Muu etu Rahamäärä 5440
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.    
Varallaolo Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset varallaolosta. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.    
Hälytysraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5110
Työehtosopimuksen mukaisen korvaus hälytyksestä.    
Viikkolepokorvaus Määrä x à-hinta 5100
Työaikalakiin perustuva korvaus työskentelystä viikoittaisen vapaa-ajan aikana. Viikkolepoaika on jäänyt liian lyhyeksi.    
Vuosilomapalkka Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5300
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin Vuosilomalaissa ja Lomapalkkasopimuksessa säädetään. Tätä palkkalajia käytettäessä on vuosilomapalkka mahdollista saada omalle tililleen kirjanpidossa. Maksettaessa vuosilomapalkkaa etukäteen tulee palkkakauden loppupäivämääräksi ilmoittaa viimeinen lomapäivä, jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein.    
Lomakorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5310
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Työsuhteesta josta työntekijälle ei kerry lomaoikeutta, voidaan maksaa myös lomakorvausta työsuhteen jatkuessa (prosenttiperusteinen lomakorvaus).    
Lomaraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5320
Lomaraha eli lomaltapaluuraha on työehtosopimukseen perustuva lisä loma-ajalta.    
Ruokaraha loma-ajalta Määrä x à-hinta, Rahamäärä 5350
Ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos lounasseteleitä annetaan loma-ajalle, on ennakonpidätys toimitettava koko lounassetelin raha-arvosta.    
Arkipyhäkorvaus Määrä x à-hinta 5350
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisista arkipyhistä, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Henkilökohtaiset / Yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät Määrä x à-hinta 5350
Työehtosopimuksen mukainen korvaus muista palkallisista vapaapäivistä, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Sairausajan palkka Määrä x à-hinta 5340
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Tapaturma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Äitiysloma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Vanhempainloma-ajan palkka Määrä x à-hinta 5340
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Tilapäiset hoitovapaat (lapsen sairaus) Määrä x à-hinta 5340
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa.    
Vahingonkorvaus irtisanomisajalta (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) Rahamäärä 5130
Ei tehdyn työajan palkkaa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei peritä.    
Vähennykset ennen ennakonpidätystä, Ennakkoperintälaki 15 §    
EPL 15 § Moottorisahavähennys Rahamäärä  
Metsurin kulukorvaus; kaavamainen vähennys, jonka saa, kun käyttää moottori- tai raivaussahaa palkkatulon hankkimiseen.
Vähennyksen määrä (arvioidut käyttökustannukset) on 30 tai 40 % palkasta. Työnantaja laskee prosenttiosuuden tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.
EPL 15 § Muu työstä aiheutuva vähennys Rahamäärä  
Työntekijälle työstä välittömästi johtuvia kustannuksia.
Työnantaja laskee prosenttiosuuden palkasta ja tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.
Muut kustannusten korvaukset    
Kokopäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7880
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta.    
Osapäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7880
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta.    
Yömatkaraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7900
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja yömatkarahoja, esim. tammikuussa joulukuun yömatkarahoja, muista muuttaa à-hinta.    
Ateriakorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7910
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja ateriakorvauksia, esim. tammikuussa joulukuun ateriakorvauksia, muista muuttaa à-hinta.    
Ulkomaanpäiväraha Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7890
Käyttäjän on tarkistettava à-hinta (kts. Verohallinnon kustannuskorvauspäätös www.vero.fi )    
Kilometrikorvaus oma auto Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta.    
Kilometrikorvaus käyttöetuauto Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta.    
Kilometrikorvaus muu peruste Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7870
Syötä kilometrien määrä ja á -hinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Työvälinekorvaus Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7120
Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta. Tällaisesta korvauksesta työnantaja ei toimita ennakonpidätystä eikä maksa sairausvakuutusmaksua. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.    
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli Rahamäärä 7860
Työntekijän maksamat yleensä tositteisiin perustuvat kustannukset. Muiden kustannuksien tietoja ei välitetä tulorekisteriin.    
Palkanlaskennan vähennykset (myös luontoiseduista perityt)    
Työntekijältä peritty korvaus vähennetään nettopalkasta
Ennakonpidätys Rahamäärä 2921
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee verokorttitietojen perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ennakonpidätyksen.    
Työeläkemaksu Rahamäärä 6140
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti järjestelmä laskee eläkelain perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työeläkemaksun.    
Työttömyysvakuutusmaksu Rahamäärä 6420
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (työntekijäryhmä työttömyysvakuutuksessa) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työttömyysvakuutusmaksun.    
Ay-jäsenmaksu Rahamäärä 2925
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ammattiyhdistystiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ay-jäsenmaksun.    
Ulosmittaus Rahamäärä 2933
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ulosottotiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ulosmittauksen.    
Vuokra Rahamäärä 7290
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Vuokravähennys voidaan myös ilmoittaa Työntekijätietojen "Kiinteät palkat" -kohdassa.    
Takaisinperintä
   
Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.    
Muu vähennys esim. lasku Rahamäärä 7920
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Yksityisostot.    
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Määrä x à-hinta, Rahamäärä 2921
Palvelu vähentää rajoitetusti verovelvollisen palkasta sairausvakuutusmaksun, kun työntekijä oleskelee Suomessa yli 4 kk ja palkka tai työaika ylittää tietyn määrän. Sairausvakuutusmaksu on mukana lähdeveromaksussa.    
Lähdeveron alaisesta ansiosta tehty vähennys Määrä x à-hinta, Rahamäärä  
Palvelu laskee vähennyksen työntekijän lähdeveron alaisesta palkasta, kun se on valittu verokorttitiedoissa.    
Ruokailulippu (työntekijän osuus ravintoedusta) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7070
Työnantaja voi järjestää työpaikkaruokailun, joka maksetaan ruokailulipuilla. Työnantaja perii työntekijän ravintoedusta korvauksen, joka vastaa verotusarvoa. Edusta ei mene ennakonpidätystä. Ruokailulipun yksikköhinta on annettu valmiina verohallinnon ohjeen mukaisesti.    
 
Lounasseteli (työntekijän osuus ravintoedusta) Määrä x à-hinta, Rahamäärä 7070
Työnantaja voi tarjota työntekijälle lounasseteleitä, jotka käyvät useaan ruokailupaikkaan. Työnantaja perii työntekijän ravintoedusta korvauksen, joka vastaa verotusarvoa. Edusta ei mene ennakonpidätystä.    
Syötä lounassetelin yksikköhinnaksi 75 % setelin nimellisarvosta.
Autoetu/vapaa (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Autoetu/käyttöetu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Asuntoetu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Muu etu (työntekijältä peritty) Rahamäärä 7920
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan.
Nettopalkka   1910
Työntekijälle, joko pankkitilille tai käteen, maksettava palkka.    
(Luontoisetujen vastatili)   5990
Käytetään muuna kuin rahana maksettavien erien vastatilinä Kirjanpidon tositteella.    
Tilastopalkkalajin nimi lisätietoineen: Laskentasääntö Kirjanpidontili
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisun peruste Kela/vakuutusyhtiö Rahamäärä  
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksun oikaisujen perusteena oleva rahamäärä. Tästä rahamäärästä työnantaja itse laskee oikaistavan sairausvakuutusmaksun rahamäärän "Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö (610)" -palkkalajille.    
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö (610) Rahamäärä  
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksua oikaiseva rahamäärä (ilman miinusmerkkiä).    
Lomakertymä  Päivien määrä  
Tallenna kertyneitten lomapäivien määrä. Päivien määrän voi myös syöttää miinusmerkkisenä, jos kyseessä on lomapäivien vähentäminen.    
Lähdeveron alaiset korvaukset rajoitetusti verovelvolliselle: Laskentasääntö Kirjanpidontili
Kilometrikorvaus oma auto tai käyttöetuauto tai muu peruste) Määrä x à-hinta 5120
Ateriakorvaus Määrä x à-hinta 5120
Yömatkaraha Määrä x à-hinta 5120
Ulkomaan päiväraha Määrä x à-hinta 5120

 

 

Palvelun rajoitukset

Vero TVR Elo Ilmarinen Varma Fennia IF LähiTapiola OP TVL